วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

เรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดาวน์โหลด

 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ประวัติความเป็นมา
                วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก” ได้อนุมัติก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๖ โดยผู้บัญชาการทหารบก ฯพณฯ  จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์ ในขณะนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพให้แก่กองทัพบก และเป็นการ  แก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลของประเทศ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่  ๒ ดังนั้น   วันที่ ๑๙ สิงหาคมของทุกปี จึงถือเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
                วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ทำหน้าที่ผลิตพยาบาลให้กับหน่วยงานกองทัพบก และประเทศชาติโดยเน้นคุณภาพบัณฑิตพยาบาลที่ผลิตออกมา ในฐานะโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัยกองทัพบก ได้ผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องโดยลำดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๗ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๒๗ และใน พ.ศ.๒๕๒๗ ได้ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (วพบ.)”   ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศ   ของทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๙ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)    จากมหาวิทยาลัยมหิดล

-ข่าวและกิจกรรม


พิธิแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2557
เมื่อ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 17กอศ วพบ.


พิธิทอดผ้าป่าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกประจำปี 2557 เมื่อ 13 กันยายน 2557 ณ วััดโพธิ์ลังกา จว.สิงห์บุรี

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557 19 กันยายน 2557

ภอช.กศ.วพบ.สำรวจชุมชนบ้านพัก รพ.รร.6

 


LTG Patricia Horoho, US Army Surgeon General, and Delegations visit the Royal Thai Army Nursing College on February 21, 2014.
เจ้ากรมแพทย์ทหารบกสหรัฐอเมริกาและคณะฯ เยี่ยมชมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยมี พลตรีหญิงมยุรี สิริสัมพันธ์์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับและนำชมการดำเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


อดีต ปัจจุบัน และ อนาคตวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วพบ.ด้านการศึกษา

ด้านการศึกษา พ.ศ.๒๕๐๗ – ๒๕๑๖ ผลิตพยาบาลหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัยกองทัพบกหลักสูตร ๔ ปี ี พ.ศ.๒๕๑๗ – ๒๕๒๓ ผลิตพยาบาลหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ และอนามัยกองทัพบก (เทียบเท่าอนุปริญญา) หลักสูตร ๓ ๑/๒ ปี

พยาบาลกองทัพบกพ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๒๘

พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๒๗ ผลิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตร ๔ ปี พ.ศ.๒๕๒๗ – ปัจจุบัน ผลิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๓ ได้ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๗ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ๑ ๑/๒ ปี) จำนวน ๓ รุ่น

พยาบาลทหารบกผลิตพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

นอกจากการผลิตพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง (๑ ๑/๒ ปี) แล้ว วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ยังมีภารกิจทางด้านในการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๔๔ เป็นหลักสูตรเฉพาะกาล ได้จัดทำเป็นโครงการผลิตเป็นระยะ ๆ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับผู้ช่วยพยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมาได้เปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล เช่น สาขาการบริหารการพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต, สาขาการพยาบาล เวชปฏิบัติเป็นหลักสูตรระยะสั้นใช้เวลา ๑๖ สัปดาห์ และอนุสาขาการให้การปรึกษาทางสุขภาพเป็นหลักสูตรระยะสั้นเป็นเวลา ๘ สัปดาห์ ปีละ ๒ หลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรทางการพยาบาลของกองทัพบกและประเทศ

เครื่องหมายสถาบัน


  ความหมาย
1. กงจักรสีทอง  คือ  เครื่องหมายของทหารบก
2. ช่อชัยพฤกษ์  หมายถึง  เกียรติ  ความรู้  ความเจริญรุ่งเรือง และความสามัคคีพร้อมเพรียง
3. ตะเกียงสีทองและเปลวไฟสีแดง  หมายถึง  แสงสว่าง  การจัดประกายความรู้ ส่องสว่าง และการให้บริการแก่สังคม 
    เป็นสมญานามของ “สตรีแห่งดวงประทีป” คือ “มิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล”
4. สีเขียว  หมายถึง  เป็นสีประจำของเหล่าทหารแพทย์
เครื่องหมายสถาบันนี้  ได้จัดทำเป็นเข็มกลัดพยาบาล  ใช้ติดเสื้อเครื่องแบบพยาบาล  มอบให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลฯของ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก(ชื่อเดิม) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(ชื่อปัจจุบัน)
ทุกรุ่นจนถึงปัจจุบัน