โครงการ “RTANC : SMART Together”

ใน วันที่ ๑๐-๑๑ ก.ค. ๖๖ ณ วพบ. และ สถานพักฟื้นและพักผ่อนสวนสนประดิพัทธ์ (๒) จว.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในตนของบุคลากร วพบ. สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม สร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศในการทำงานที่ดีต่อกัน พัฒนาคุณภาพชีวิตของ บุคลากร วพบ. และเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความยึดมั่น ความผูกพันต่อองค์กร

By admin