วันที่ 17 พ.ย.64
พล.ต.หญิง รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ผอ.วพบ. และ พ.ท.หญิง เสาวณีย์ ทวีวานิชย์, พ.ท.หญิง อุษณีย์ อังคะนาวิน และ พ.ต.หญิง รวีวรรณ อินจุ้ย ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนำเสนอผลงานวิจัย ในงานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร.2564 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก