เมื่อวันที่ 1 ต.ค 2564 พลตรีหญิง รศ.ดร. สายสมร เฉลยกิตติ ได้เข้าพิธีประดับยศ ณ รร.เสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก โดยมี พลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ จก.พบ. เป็นประธานในพิธี

และเวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมนิโลบล อาคารกองอำนวยการ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ นายสิบ ลูกจ้าง และ นรพ. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพ ได้จัดพิธีแสดงความยินดี แด่พลตรีหญิง รศ.ดร. สายสมร เฉลยกิตติ
ในโอกาสนี้ พ.อ.หญิง ผศ. ดร. พรรณี ปานเทวัญ ผอ.กปค. เป็นตัวแทน ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ นายสิบ ลูกจ้าง และ นรพ.
มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแด่ ผอ.วพบ.