เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564
พลตรีหญิง ดร.อมราภรณ์ หมีปาน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ได้แก่

  1. ร.อ.หญิง รวีวรรณ อินจุ้ย เป็นว่าที่พันตรีหญิง
  2. ร.อ.หญิง นันทิกานต์ กลิ่นเชตุ เป็นว่าที่พันตรีหญิง
  3. ร.ต. ภมร พงศ์รเณศ เป็นว่าที่ร้อยโท

ทั้งนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้มอบของที่ระลึก และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น รวมทั้งกำลังพลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก