วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา วันที่28-29 ต.ค. 63 โดยทางวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ “ดีเยี่ยม”