วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีการดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกดีเด่น
และมอบโล่รางวัลในโอกาสครบรอบวัน สถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ๑๙ สิงหาคมของทุกปี โดยสามารถดาวน์โหลดรายเอียดและแบบเสนอผู้ขอรับรางวัลศิษย์เก่า วพบ.ดีเด่น ได้ที่นี่

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่องการคัดเลือกและมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกดีเด่น

แบบเสนอชื่อผู้ขอรับรางวัลศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563