พิธีเปิดการฝึกบูรณาการปฏิบัติการหยกพิรารักษ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๖๒ พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ ผอ.ศพม. พลตรีหญิง อมราภรณ์ หมีปาน ผอ.วพบ. ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเปิดการฝึกบูรณาการปฏิบัติการหยกพิรารักษ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ กรมการสารวัตรทหารบก ระยะเวลาในการฝึกระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ พ.ย.๖๒ ซึ่งการฝึกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิชา วทฉป ๔๑๒ ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด โดยผู้เข้ารับการฝึก คือ นรพ.ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๕๓ ฝึกปฏิบัติบทบาทพยาบาลทหารในสถานการณ์เสมือนจริงทั้งในสถานการณ์ความไม่สงบ และภาวะภัยพิบัติ เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์พยาบาลทหารบก และพร้อมตอบสนองต่อภารกิจ พบ.