คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นำโดย พลตรีหญิงศิริจันทร์ งาทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เดินทางตรวจเยี่ยมคุณภาพบัณฑิต ประจำปี 2566 ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตให้ดียิ่งขึ้น และนำไปเป็นกระบวนการในผลิตพยาบาลกองทัพบกที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก พลตรี สุรชัย รัศมีจิวานนท์ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ พันเอกหญิง มลฤดี โภคศิริ หัวหน้ากองการพยาบาล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

By admin