ผสน.วพบ.

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

ลำดับวันที่รายการ
2716/5/2566จัดซื้้อ สป.สิ้นเปลืองเครื่องช่วยฝึก สนับสนุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 57 (ทุนส่วนตัว) จำนวน 29 รายการ
2816/5/2566จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า วพบ. จำนวน 1 รายการ
269/5/2566จ้างเหมา รดส.ปรับอากาศขนาดเล็ก ไปส่งคณาจารย์ติดตามบัณฑิต
208/5/2566จัดซื้อ สป.สิ้นเปลืองเครื่องช่วยฝึก (พิเศษ) สนับสนุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 57 และ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 56 จำนวน 7 รายวิชา
248/5/2566จัดซื้้อ สป.สิ้นเปลืองเครื่องช่วยฝึก (พิเศษ) สนับสนุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 57 และ ชั้นปีที่ 4 รุ่น 56
2126/4/2566จัดซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก (พิเศษ) สำหรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 17 (ทุนส่วนตัว)
2526/4/2566จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาลรุ่นที่ 17 (ทุนส่วนตัว ) จำนวน 18 รายการ
2225/4/2566จ้างจัดตกแต่งสถานที่ ซุ้มดอกไม้สดแสดงความยินดีโครงการพิธีสำเร็จการศึกษา นรพ.ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 56 จำนวน 1 งาน
2325/4/2566จัดหาสิ่งอุปกรณ์สาย พธ.โครงการพิธีสำเร็จการศึกษา นรพ.ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 56 จำนวน 10 รายการ
187/4/2566จัดซื้อ สป.วัสดุบำรุงไฟฟ้า วพบ. จำนวน 19 รายการ