ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจาร์ประจำภาควิชาการ     รายวิชาที่รับผิดชอบ      งานวิจัย บทความวิชาการและงานสร้างสรรค์      กิจกรรม

 

อ_อนามัยชุมชน

 พ.อ.หญิง พรรณี   ปานเทวัญ  หัวหน้า ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
 พ.ท.หญิง ศรันยา  กิจพาณิชย์  รองหัวหน้า ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
 พ.ท.หญิง ศศิพร   อุ่นใจชน  อาจารย์พยาบาล
 พ.ท.หญิง อารีย์   เสนีย์  อาจารย์พยาบาล
 พ.ต.หญิง องค์อร  ประจันเขตต์  อาจารย์พยาบาล
 พ.ต.หญิง พรนภา  คำพราว  อาจารย์พยาบาล