ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

อาจารย์ประจําภาควิชาการ       รายวิชาที่รับผิดชอบ       งานวิจัย บทความวิชาการและงานสร้างสรรค์       กิจกรรม

 พ.อ.หญิง อายุพร   ประสิทธิเวชชากูร  หัวหน้า ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 พ.ท.หญิง สรินทร   เชี่ยวโสธร  รองหัวหน้า ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 ร.อ.หญิง ญาดา   บุตรปัญญา  อาจารย์พยาบาล
 ร.ท.หญิง จิราภา   ศรีรัตน์  อาจารย์พยาบาล