ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

อาจารย์ประจําภาควิชาการ       รายวิชาที่รับผิดชอบ       งานวิจัย บทความวิชาการและงานสร้างสรรค์       กิจกรรม