ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

อาจาร์ประจำภาควิชาการ     รายวิชาที่รับผิดชอบ      งานวิจัย บทความวิชาการและงานสร้างสรรค์      กิจกรรม

 พ.อ.หญิง บุศย์รินทร์   อารยะธนิตกุล  หัวหน้า ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
 พ.ท.หญิง พิชญากร   ศรีปะโค  รองหัวหน้า ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
 พ.ท.หญิง สุอารี ล้ำตระกูล  อาจารย์พยาบาล (กำลังศึกษา ปริญญาเอก)
 พ.ต.หญิง ชุลีพร   ชอบสุข  อาจารย์พยาบาล
 ร.อ.หญิง พชรภรณ์ เกวียนสูงเนิน  อาจารย์พยาบาล
 ร.ท.หญิง สุวลักษณ์ เอกสมัย  อาจารย์พยาบาล