ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

อาจาร์ประจำภาควิชาการ     รายวิชาที่รับผิดชอบ      งานวิจัย บทความวิชาการและงานสร้างสรรค์      กิจกรรม

 พ.อ.หญิง บุศย์รินทร์   อารยะธนิตกุล  หัวหน้า ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
 พ.ท.หญิง พิชญากร   ศรีปะโค  รองหัวหน้า ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
 พ.ต.หญิง สุอารี ล้ำตระกูล  อาจารย์พยาบาล
 พ.ต.หญิง ชุลีพร   ชอบสุข  อาจารย์พยาบาล
 ร.อ.หญิง พชรภรณ์ เกวียนสูงเนิน  อาจารย์พยาบาล