ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์

อาจาร์ประจำภาควิชาการ     รายวิชาที่รับผิดชอบ      งานวิจัย บทความวิชาการและงานสร้างสรรค์      กิจกรรม

 พ.อ.หญิง รังสินี   พูลเพิ่ม  หัวหน้า ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์
 พ.ต.หญิง จันทนา   โปรยเงิน  รองหัวหน้า ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์
 ร.อ.หญิง นนทิกา   พรหมเป็ง  อาจารย์พยาบาล
 ร.อ.หญิง แสงจันทร์   สุนันต๊ะ  อาจารย์พยาบาล
 ร.ต.หญิง ฐิตาพร   ศิริวาลย์  อาจารย์พยาบาล