ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์

อาจารย์ประจําภาควิชาการ       รายวิชาที่รับผิดชอบ      งานวิจัย บทความวิชาการและงานสร้างสรรค์      กิจกรรม

 พ.ท.หญิง พัชราภรณ์    อุ่นเตจ๊ะ  หัวหน้า ภาควิชาภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ – ศัลยศาสตร์
 พ.ท.หญิง อริสรา   อยู่รุ่ง  รองหัวหน้า ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ – ศัลยศาสตร์
 พ.ท.หญิง แอน   ไทยอุดม  อาจารย์พยาบาล
 พ.ต.หญิง สุวีณา   เบาะเปลี่ยน  อาจารย์พยาบาล
 พ.ต.หญิง เนตรดาว   ชัชวาล  อาจารย์พยาบาล
 ร.ท.หญิง สุภรัณยา   เทพนิมิตร  อาจารย์พยาบาล