ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น

อาจาร์ประจำภาควิชาการ     รายวิชาที่รับผิดชอบ      งานวิจัย บทความวิชาการและงานสร้างสรรค์      กิจกรรม

 

 พ.อ.หญิง กุนนที นวลสุวรรณ  หัวหน้า ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
 พ.ท.หญิง กุสุมา กังหลี  รองหัวหน้า ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
 พ.อ.หญิง ศิริพร สว่างจิตร  อาจารย์พยาบาล
 พ.ท.หญิง เบญจวรรณ วงศ์ปราชญ์  อาจารย์พยาบาล
 พ.ต.หญิง นัยนา วงศ์สายตา  อาจารย์พยาบาล
 ร.อ.หญิง นันทิกานต์ กลิ่นเชตุ  อาจารย์พยาบาล