ภาควิชาความรู้พื้นฐาน

อาจารย์ประจําภาควิชา       รายวิชาที่รับผิดชอบ       งานวิจัย บทความวิชาการและงานสร้างสรรค์       กิจกรรม

 พ.อ.หญิง กุนนที นวลสุวรรณ  อาจารย์หัวหน้า ภาควิชาความรู้พื้นฐาน
 พ.ท.หญิง สรานันท์   อนุชน  รองหัวหน้า ภาควิชาความรู้พื้นฐาน
 พ.ต.หญิง ชญาลักษณ์   สิริภักดีกาญจน์  อาจารย์พยาบาล
 พ.ต.หญิง ศิริญญา   เอกฐิน  อาจารย์พยาบาล
 พ.ต.หญิง ภัทริกา   วงศ์อนันต์นนท์  อาจารย์พยาบาล
 นางสาว เบญจศิริ   บุญรัศมี  เสมียน