ภาควิชาความรู้พื้นฐาน

อาจารย์ประจําภาควิชา       รายวิชาที่รับผิดชอบ       งานวิจัย บทความวิชาการและงานสร้างสรรค์       กิจกรรม

 พ.อ.หญิง รุ่งนภา   กุลภักดี  หัวหน้า ภาควิชาความรู้พื้นฐาน
 พ.ท.หญิง ดร. ปราณี    อ่อนศรี  รองหัวหน้า ภาควิชาความรู้พื้นฐาน
 พ.ต.หญิง สรานันท์   อนุชน  อาจารย์พยาบาล
 พ.ต.หญิง ชญาลักษณ์   สิริภักดีกาญจน์  อาจารย์พยาบาล
 พ.ต.หญิง ศิริญญา   เอกฐิน  อาจารย์พยาบาล
 ร.อ.หญิง ภัทริกา   วงศ์อนันต์นนท์  อาจารย์พยาบาล
 นางสาว กรเกษ   พรไชยา  เสมียน