ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 16