แผนกสนับสนุน วพบ.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับ วันที่ รายการ
10 9/1/2566 จ้างทำปกประกาศนียบัตรและใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของ วพบ. จำนวน 2 รายการ
8 23/12/2565 จ้างเหมา รดส.ขนาดเล็ก และ รดส.ขนาดใหญ่ นำคณาจารย์ และ นรพ.ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 56 (ทุนส่วนตัว) จำนวน 4 รายการ
9 23/12/2565 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองเครื่องช่วยฝึกสนับสนุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 58 จำนวน 40 รายการ
7 24/11/2565 จ้างเหมา รดส.ขนาดใหญ่ปรับอากาศของบริษัทเอกชน นำ นรช.รุ่น 41 ไป รร.จปร.จว.นครนายก
6 14/11/2565 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก (พิเศษ) สนับสนุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่น 59
5 11/11/2565 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองเครื่องช่วยฝึก สนับสนุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่น 59
4 10/11/2565 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองเครื่ืองช่วยฝึกสนับสนุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 59 (ทุนส่วนตัว)
3 9/11/2565 จ้างเหมา รดส.ขนาดใหญ่ปรับอากาศของบริษัทเอกชน นำ นรพ.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 58 (ทุนส่วนตัว) ไป.จว.นครศรีอยุธยา
2 18/10/2565 จ้างเหมา รดส.ขนาดใหญ่ปรับอากาศของบริษัทเอกชนเพื่อนำคณาจารย์ และ นรพ.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 59 ฝึกภาคสนาม รร.จปร.จว.นครนายก (งบปี 66)
1 12/10/2565 จ้างเหมา รดส.ขนาดเล็ก และ รดส.ขนาดใหญ่ปรับอากาศของบริษัทเอกชน เพื่อนำคณาจารย์ และ นรพ.ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 56 ไปฝึกปฏิบัติงานที่ จว.นครปฐม (ปีงบประมาณ 2566)