แผนกสนับสนุน วพบ.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับ วันที่ รายการ
1 17/9/2564 จ้างเหมากำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ 2565
12 8/9/2564 ซื้อเครื่องนับและตรวจธนบัตรปลอมอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ
11 16/8/2564 จัดซื้อ สป.สิ้นเปลืองและอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 12 รายการ
10 16/8/2564 จัดซื้อเครื่องช่วยฝึก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 57 (ทุนส่วนตัว) จำนวน 49 รายการ
9 16/8/2564 จัดซื้อเครื่องช่วยฝึกพิเศษ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 56 (ทุนส่วนตัว) จำนวน 8 รายการ
8 16/8/2564 จัดโครงการจ้างงานสัมนาออนไลน์พร้อมระบบถ่ายทอดสด จำนวน 1 งาน
7 13/8/2564 จัดซื้อ สป.สาย พธ. งานวันสถาปนา วพบ. ครบรอบปีที่ 58 จำนวน 6 รายการ
6 23/7/2564 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ
5 22/7/2564 จัดซื้อโทรทัศน์เครื่องขยายสัญญาณภาพ จำนวน 2 รายการ
4 22/6/2564 จัดซื้อหนังสือ/ตำรา ประจำห้องสมุด วพบ. จำนวน 167 รายการ