แผนกสนับสนุน วพบ.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับ วันที่ รายการ
11 19/4/2565 จัดซื้อเครื่องช่วยฝึก (พ) หลักสูตรการพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๕๗ และ ปีที่ ๓ รุ่นที่ ๕๖
9 30/3/2565 จัดซื้อเครื่องช่วยฝึกพิเศษ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ ๑๖ จำนวน ๑๐ รายการ
10 30/3/2565 จ้างปรนนิบัติบำรุงหุ่นจำลองสถานการณ์ทำคลอดชั้นสูง SimMom อาคาร กศ.วพบ.
8 14/3/2565 จัดซื้อโทรทัศน์และเครื่องขยายสัญญาณภาพสัมามนาและห้องรัตนไตรภพ กศ.วพบ. จำนวน 2 รายการ
6 24/1/2565 จ้างปรนนิบัติบำรุงหุ่น Simulator ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาลฯ อาคาร กศ.วพบ.
2 18/1/2565 จ้างเหมา รดส.ขนาดเล็ก และ รดส.ขนาดใหญ่ปรับอากาศ
7 29/12/2564 จัดซ์้อเครื่องช่วยฝึก (พิเศษ) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๕๘ (ทุนส่วนตัว) และชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๕๕ (ทุนส่วนตัว)
5 12/11/2564 จัดซื้อเครื่องช่วยฝึกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 55
4 12/11/2564 จัดซื้อเครื่องช่วยฝึก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 58
3 28/10/2564 จัดซื้อเครื่องช่วยฝึก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 56