แผนกสนับสนุน วพบ.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับ วันที่ รายการ
34 31/8/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อสป.วัสดุซ่อมบำรุงประปา (สป.สิ้นเปลือง สาย ยย.) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33 10/8/2565 จ้างตกแต่งสถานที่พิธีเปิด-ปิด โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 รูปแบบออนไลน์ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปีที่ 59
32 4/8/2565 จัดจ้างประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปีที่ 59
30 3/8/2565 จัดซื้อ สป.วัสดุซ่อมบำรุงปรนนิบัติ รดส.ขนาดใหญ่ รดส.ขนาดเล็ก และ รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก จำนวน 19 รายการ
31 3/8/2565 จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงก่อสร้าง (สป.สิ้นเปลือง สาย ยย.) จำนวน 20 รายการ
29 24/6/2565 จัดซื้อหนังสือ/ตำรา ประจำห้องสมุด วพบ.
23 6/6/2565 จัดซื้อเครื่่องช่วยฝึก (พ) สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๕๗ และชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๕๖ (ทุนส่วนตัว)
24 6/6/2565 จัดซื้อเครื่องช่วยฝึก (พ) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 10
27 6/6/2565 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงวัสดุไฟฟ้า (สป.สิ้นเปลือง สาย ยย.)
28 6/6/2565 จ้างตกแต่งสถานที่พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 10