ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์

ขอให้ผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ในการประกาศรอบแรก (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564) ติดตามประกาศของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ทางเว็บไซต์ www.rtanc.ac.th หรือ Facebook: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

***หากบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ในรอบแรก ยืนยันสิทธิ์ “ไม่ครบ” ตามจำนวนที่เปิดรับ วิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์
ในรอบที่สอง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ***

ประกาศกรมแพทย์ทหารบกเรื่องรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ฯ
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในการตรวจร่างกายและสัมภาษณ์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เอกสารรายละเอียดการตรวจร่างกาย สำหรับบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายฯ
เอกสารรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์