พ.ต. หญิง องค์อร ประจันต์เขตต์

ปีที่พิมพ์ผลงานวิชาการ
2563Integrated older people care and advanced practice nursing: an evidence‐based review. International Nursing Review. https://doi.org/10.1111/inr.12606
2561ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีจิ๊กซอว์ เรื่อง กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชนต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 และ สมรรถนะการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักเรียน พยาบาล. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(3), 165-174.
อัตลักษณ์ บุคลิกภาพ และคุณค่า: แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาอัตลักษณ์เชิงวิชาชีพ. 19(2). 1-7.
2560ผลการจัดการเรียนรู้ แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพต่อผลการเรียนรู้และพฤติกรรมการทำงานที่มุ่งนวัตกรรมของนักเรียนพยาบาล. วารสารพยาบาลทหารบก, 18(2), 55-63.
ผลของ โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชากระบวนการพยาบาลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ นักเรียนพยาบาล. เวชสารแพทย์ทหารบก, 70(2), 81-88.
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม. วารสารพยาบาลทหารบก, 18(3), 209-216.
พฤติกรรมการดูแลตนเอง การกำกับตนเอง และความเชื่อมั่นใน สมรรถนะแห่งตนของทหารที่มีความเสี่ยงต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรม. วารสารพยาบาลทหารบก, 18(3), 107-114.
2559การสังเคราะห์ รายงานการ วิจัยของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก 17(2), 116-124.
การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อของอาจารย์พยาบาลและนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก, 17(2), 184-193.