ร.อ.หญิง จิราภา ศรีรัตน์

ปีที่พิมพ์ผลงานวิชาการ
2563ศึกษาการรับรู้ประสบการณ์ในการฝึกร่วมผสมของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. เวชสารแพทย์ทหารบก.
2562การพยาบาลเพื่อการฟื้นคืนสู่สุขภาวะของบุคคลที่อยู่กับ โรคจิตเวช. วารสารพยาบาลทหารบก, 20(2), 44-50.
2561การจัดการเรียนรู้โดยใช้ความคิดรวบยอดเป็นฐาน. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(3), 10-18.