ร.อ.หญิง นันทิกานต์ กลิ่นเชตุ

ปีที่พิมพ์ผลงานวิชาการ
2563การจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019: กรณีศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช. วารสารพยาบาลทหารบก. 21(2). 44-52.
ตำรา :หลักการพยาบาลเบื้องต้น : Fundamental of nursing
ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่มผ่านการสะท้อนคิดเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.(2562). วารสารพยาบาลทหารบก.20(3). 333-342.
รูปแบบการพัฒนาอัตลักษณ์นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลตำรวจ, 11(1), 184-197.
ความพร้อมของผู้ป่วยกับความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(2), 79-85.