พ.ท.หญิง อุษณีย์ อังคะนาวิน

ที่พิมพ์ผลงานวิชาการ
2563การรับรู้ของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกที่มีต่อการดูแลผู้สูงอายุก่อนการศึกษาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลทหารบก. 21(2). 140-149.
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลทหารบกโดยจัดการเรียนรู้แบบใช้สถานการณ์เสมือนจริงเป็นฐาน. วารสารพยาบาลทหารบก. 21(2). 53-62.
2561การฝึกทักษะการพยาบาลแบบบูรณาการเพื่อการจัดการภัยพิบัติ และ อุบัติภัยหมู่. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(3), 77-88
การพัฒนานวัตกรรมชุดจำลองการพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่สายระบายทรวงอก. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(3), 44-53.
การพัฒนานักเรียน พยาบาลสู่การพยาบาลผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(2), 95-102.
2558การศึกษาตัวบ่งชี้การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง และ ภาควิชา กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก, 16(2), 69-78.