พ.ท.หญิง เสาวนีย์ ทวีวานิชย์

ปีที่พิมพ์ผลงานวิชาการ
2563ศึกษาการรับรู้ประสบการณ์ในการฝึกร่วมผสมของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. เวชสารแพทย์ทหารบก
2561การประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์กับวิชาชีพพยาบาล. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(2), 8-14.