พ.ท.หญิง อริสรา อยู่รุ่ง

ปีที่พิมพ์ผลงานวิชาการ
2563การรับรู้ของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกที่มีต่อการดูแลผู้สูงอายุก่อนการศึกษาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ. วารสาร
พยาบาลทหารบก. 21(2). 140-149.
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลทหารบกโดยจัดการเรียนรู้แบบใช้สถานการณ์เสมือนจริงเป็นฐาน. วารสารพยาบาลทหารบก. 21(2). 53-62.
2561การพัฒนาหุ่นฝึก ทักษะการดูดเสมหะทางท่อช่วยหายใจและท่อหลอดลมคอ: นวัตกรรมการศึกษาทางการพยาบาล. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(3), 62-70.
การฝึกทักษะการพยาบาลแบบบูรณาการเพื่อการจัดการภัยพิบัติ และ อุบัติภัยหมู่. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(3), 77-88.
บทบาทพยาบาลกับการดูแลภาวะสับสนเฉียบพลันของ ผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(2), 103-110.
การพัฒนานวัตกรรมชุดจำลองการพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่สายระบายทรวงอก. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(3), 44-53.