พ.ท.หญิง สรินทร เชี่ยวโสธร

ปีที่พิมพ์ผลงานวิชาการ
2563ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชันต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก. 21(2). 377-388
ตำรา : การสร้างสัมพันธภาพเชิงบำบัด: บทบาทของพยาบาลจิตเวช (Therapeutic Communication : Role of Psychiatric Nurses)
2562การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555) ของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก, 20(2), 380-389
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมสื่อการสอนเสมือนจริงโดยใช้สมาร์ทโฟน.รามาธิบดีพยาบาลสาร,25 (ม.ค.-เม.ย.),5-15.
2560ประสิทธิผลของการบูรณาการการบริการวิชาการ กับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ต่อสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก, 18(3), 144-151.