พ.อ.หญิง ผศ.กุนนที พุ่มสงวน

ปีที่พิมพ์ผลงานวิชาการ
2562การนำรูปแบบการสอนแบบตกผลึกไปประยุกต์ใช้กับการสอนสาธิตหัตถการพยาบาลพื้นฐาน ในรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก. 20(3), 34-43
2561การเรียนรู้สู่ทักษะปฏิบัติการพยาบาลเจาะเลือดปลายนิ้ว: กรณีศึกษาหุ่นจำลองพยาบาลทหาร บกที่ผลิตจากยางพารา. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(2), 86-94.
การพัฒนานวัตกรรมห่วงรัดถุงยางอนามัย ARMY NURSE CONDOM RING ในผู้ป่วยเพศชายที่ใช้ถุงยางอนามัยเพื่อระบายน้ำปัสสาวะ. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(1), 56-65.
2560แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม. วารสารพยาบาลทหารบก, 18(3), 209-216.
แนวทางการประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ. วารสารพยาบาลทหารบก, 18(3), 26-34
พฤติกรรมการดูแลตนเอง การกำกับตนเอง และความเชื่อมั่นใน สมรรถนะแห่งตนของทหารที่มีความเสี่ยงต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรม. วารสารพยาบาลทหารบก, 18(3), 107-114.