พ.อ.หญิง อภิญญา อินทรรัตน์

ปีที่พิมพ์ผลงานวิชาการ
2562การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555) ของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก, 20(2), 380-389
รูปแบบการพัฒนาอัตลักษณ์นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลตำรวจ, 11(1), 184-197.
2561ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีจิ๊กซอว์ เรื่อง กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชนต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 และ สมรรถนะการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักเรียน พยาบาล. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(3), 165-174.
2560ผลการจัดการเรียนรู้ แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพต่อผลการเรียนรู้และพฤติกรรมการทำงานที่มุ่งนวัตกรรมของนักเรียนพยาบาล. วารสารพยาบาลทหารบก, 18(2), 55-63.
ผลของ โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชากระบวนการพยาบาลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ นักเรียนพยาบาล. เวชสารแพทย์ทหารบก, 70(2), 81-88.
2559ปัจจัยทำนายความสำเร็จของการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในบ้านพักกำลังพลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก, 17(3), 178-186.
การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อของอาจารย์พยาบาลและนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก, 17(2), 184-193.
การสังเคราะห์ รายงานการ วิจัยของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก 17(2), 116-124.