พ.อ.หญิง พัชราภรณ์ อุ่นเตจ๊ะ

ปีที่พิมพ์ผลงานวิชาการ
2563การรับรู้ของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกที่มีต่อการดูแลผู้สูงอายุก่อนการศึกษาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลทหารบก. 21(2). 140-149.
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลทหารบกโดยจัดการเรียนรู้แบบใช้สถานการณ์เสมือนจริงเป็นฐาน. วารสารพยาบาลทหารบก. 21(2). 53-62.
2562การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555) ของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก, 20(2), 380-389
2561การพัฒนาเชิงจริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(2), 136-142.
บทบาทพยาบาลกับการดูแลภาวะสับสนเฉียบพลันของ ผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(2), 103-110.
การพัฒนานักเรียน พยาบาลสู่การพยาบาลผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(2), 95-102.
การฝึกทักษะการพยาบาลแบบบูรณาการเพื่อการจัดการภัยพิบัติ และ อุบัติภัยหมู่. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(3), 77-88