พ.อ.หญิง ผศ.อายุพร ประสิทธิเวชชากูร

ปีที่พิมพ์ผลงานวิชาการ
2563ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชันต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก. 21(2). 377-388
2562การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555) ของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก, 20(2), 380-389
2561ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีจิ๊กซอว์ เรื่อง กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชนต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 และ สมรรถนะการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักเรียน พยาบาล. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(3), 165-174.
นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ Coffee Kiwi: ผลงานเด่นของนักเรียน พยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(2), 24-30.
2560ผลการจัดการเรียนรู้ แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพต่อผลการเรียนรู้และพฤติกรรมการทำงานที่มุ่งนวัตกรรมของนักเรียนพยาบาล. วารสารพยาบาลทหารบก, 18(2), 55-63.