พ.อ.หญิง บุศย์รินทร์ อารยะธนิตกุล

ปีที่พิมพ์ผลงานวิชาการ
2562การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานการทำแคงการูแคร์สามารถลดระยะเวลาในการส่องไฟในเด็กที่มีภาวะตัวเหลืองหรือไม่. วารสารพยาบาลทหารบก. 20(3). 8-17.
การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555) ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก, 20(2), 380-389
การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลหอผู้ป่วยเด็กอาการหนักโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(2), 231-240.
2559การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อของอาจารย์พยาบาลและนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก, 17(2), 184-193.