พ.อ.หญิงรุ่งนภา กุลภักดี

ปีที่พิมพ์ผลงานวิชาการ
2563เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, รุ่งนภา กุลภักดี และ ภัทริกา วงศ์อนันต์นนท์.(2563). การศึกษากระบวนการนิเทศการพยาบาลแบบบูรณาการในคลินิก ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลภาคเอกชน. วารสารพยาบาลทหารบก. 21(2). 400-410.
ชญาลักษณ์ ศิริภักดีกาญจน์, รุ่งนภา กุลภักดี. (2563). ความท้าทายของผู้บริหารการพยาบาลในศตวรรษที่ 21. วารสารพยาบาลตำรวจ.12(1). 222-232.
2560รุ่งนภา กุลภักดี, & เพ็ญจันทร์ แสนประสาน. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข ของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลตำรวจ, 9(2), 115-127.
เพ็ญจันทร์ แสนประสาน,วารี วณิชปัญจพล,อุมาสวรรค์ ชูหา,รุ่งนภา กุลภักดี. (2560). ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของพยาบาลผู้ดูแลในแหล่งฝึกปฏิบัติตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง. วารสารโรงพยาบาลสกลนคร, 20 (2)