พ.อ.หญิง ผศ.สายสมร เฉลยกิตติ

ปีที่พิมพ์ผลงานวิชาการ
2563ตำรา : การสร้างสัมพันธภาพเชิงบำบัด: บทบาทของพยาบาลจิตเวช (Therapeutic Communication : Role of Psychiatric Nurses)
Association between Clinical Characteristics and Quality of Life in Older People with Stroke at Hospital Discharge. Advances in Aging Research, 9, 67-76.
การพัฒนากรอบสมรรถนะการตระหนักรู้ความปลอดภัยผู้ป่วยสำหรับนักศึกษาพยาบาล. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 63 หน้า 38-49
ผลกระทบโรคระบาด COVID-19: การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 63 หน้า 255-262
บทบาทพยาบาลในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา. วารสารพยาบาลตำรวจ. 12(1). 210-221.
2562The Importance of Critical Thinking for Nursing Students. Kasem Bundit Journal(English Edition) February. page 111-117
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมสื่อการสอนเสมือนจริงโดยใช้สมาร์ทโฟน.รามาธิบดีพยาบาลสาร, 25 (ม.ค.-เม.ย.),5-15.
รูปแบบการพัฒนาอัตลักษณ์นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลตำรวจ, 11(1), 184-197.
ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดของเยาวชน. เวชสารแพทย์ทหารบก, 72(1), 33-40.
การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริม พฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดปฐมภูมิ. วารสารพยาบาลทหารบก, 20(1), 157-164.
2561การใช้สัมพันธภาพบำบัดในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง. วารสารกองการพยาบาล, 45(3), 159-171.
บทบาทพยาบาลกับการดูแลแบบองค์รวมในหญิงหลังคลอดที่มีภาวะซึมเศร้า. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(พิเศษ), 25-35.
ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. เวชสารแพทย์ทหารบก, 71(1), 23-29.
ผลการใช้โปรแกรมการดูแลเท้าเพื่อป้องกันการถูกตัดขา ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ตำบล สำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์. เวชสารแพทย์ทหารบก, 71(2), 105-112.
ผลของโปรแกรมบำบัดด้วยการแก้ ปัญหาในผู้ป่วยโรควิตกกังวลในเขตเทศบาล นครเชียงใหม่. วารสารพยาบาลตำรวจ ,10 (1), 100-108.
บทบาทของพยาบาลในการให้การปรึกษาผู้ติดยาเสพติด. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(1), 16-23
2560A Model to Manage the Intention to Stay in the Nurse Profession of Nurse Students at the Army Nursing College. PSAKU International Journal Interdisciplinary Research Vol.6 No.1 (January-June 2017)
ประสิทธิผลของการบูรณาการการบริการวิชาการ กับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ต่อสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก, 18(3), 144-151
ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชากระบวนการพยาบาลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ นักเรียนพยาบาล. เวชสารแพทย์ทหารบก, 70(2), 81-88.
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล.เวชสารแพทย์ทหารบก, 70(3), 169-174.
การตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง กับความเสี่ยงของพยาบาลไทยตามการรับรู้ของผู้บริหารทางการพยาบาล. วารสารพยาบาลทหารบก, 18(1), 194-205.
แนวโน้มการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต. วารสารพยาบาลทหารบก, 18(1), 22-28.
ประสิทธิผล ของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิด ที่ 2. วารสารพยาบาลทหารบก, 18, 291-298.
2559การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อของอาจารย์พยาบาลและนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก, 17(2), 184-193.
การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน; Transcultural nursing in ASEAN Community. วารสารพยาบาลทหารบก, 17(1), 10-16.
การพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายของไทยในศตวรรษที่ 21. วารสารพยาบาลทหารบก, 17(2), 21-33.
การพัฒนารูปแบบพยาบาลพี่เลี้ยงโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. วารสารพยาบาลทหารบก, 17(2), 197-206.
2558การให้บริการปรึกษาทางสุขภาพ: การพัฒนาคุณภาพบริการ พยาบาล. วารสารพยาบาลตำรวจ, 7(1), 253-262.
ครอบครัวบำบัด: การให้การปรึกษาและการเสริมสร้างพลังการคิด เชิงบวกในครอบครัว. วารสารพยาบาลทหารบก, 16(1), 14-21.
การพัฒนาทักษะการเผชิญ ความเครียดในเด็กวัยเรียน: การคงทนและผลลัพธ์ของรูปแบบโปรแกรมที่ใช้ครอบครัวเป็นฐาน. วารสารพยาบาลทหารบก, 16(3), 68-78.
การสร้างเสริมสุข ภาวะของบุคลากรทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21. วารสารพยาบาลทหารบก, 16(2), 8-14.
การปฏิบัติบทบาทพยาบาลพี่เลี้ยงของ พยาบาลวิชาชีพในแหล่งฝึกปฏิบัติงานของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก, 16(3), 32-41.