ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2563

ลำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ
1 พล.ต.หญิง อมราภรณ์ หมีปาน ปริญญาเอก
2 พ.อ.หญิง จันทนา กมลศิลป์ ปริญญาโท
3 พ.อ.หญิง ผศ.สายสมร เฉลยกิตติ ปริญญาเอก
4 พ.อ.หญิงพรรณี ปานเทวัญ ปริญญาเอก
5 พ.อ.หญิงรุ่งนภา กุลภักดี ปริญญาเอก
6 พ.อ.หญิง ผศ. รังสินี พูลเพิ่ม ปริญญาโท
7 พ.อ.หญิง บุศย์รินทร์ อารยะธนิตกุล ปริญญาเอก
8 พ.อ.หญิง ผศ.อายุพร ประสิทธิเวชชากูร ปริญญาโท
9 พ.อ.หญิง พัชราภรณ์ อุ่นเตจ๊ะ ปริญญาเอก
10 พ.อ.หญิง หทัยรัตน์ ขาวเอียม ปริญญาเอก
11 พ.อ.หญิง อภิญญา อินทรรัตน์ ปริญญาเอก
12 พ.อ.หญิง ผศ.กุนนที พุ่มสงวน ปริญญาเอก
13 พ.อ.หญิง ศรันยา กิจพาณิชย์ ปริญญาโท
14 พ.อ.หญิง ศิริพร สว่างจิตร ปริญญาเอก
15 พ.อ.หญิง นัยนา วงศ์สายตา ปริญญาเอก
16 พ.ท.หญิง สรินทร เชี่ยวโสธร ปริญญาเอก
17 พ.ท.หญิง อริสรา อยู่รุ่ง ปริญญาโท
18 พ.ท.หญิง จุฑารัตน์ บันดาลสิน ปริญญาโท
19 พ.ท.หญิง อารีย์ เสนีย์ ปริญญาเอก
20 พ.ท.หญิง เสาวนีย์ ทวีวานิชย์ ปริญญาโท
21 พ.ท.หญิง พิชญากร ศรีปะโค ปริญญาโท
22 พ.ท.หญิง สุอารี ล้ำตระกูล ปริญญาโท
23 พ.ท.หญิง สรานันท์ อนุชน ปริญญาโท
24 พ.ท.หญิง จันทนา โปรยเงิน ปริญญาโท
25 พ.ท.หญิง แพนนี่ ตรีวิเชียร ปริญญาโท
26 พ.ท.หญิง อุษณีย์ อังคะนาวิน ปริญญาโท
27 พ.ต. หญิง องค์อร ประจันต์เขตต์ ปริญญาเอก
28 พ.ท.หญิง พรนภา คำพราว ปริญญาโท
29 พ.ท.หญิง ชุลีพร ชอบสุข ปริญญาโท
30 พ.ต.หญิง ชญาลักษณ์ สิริภักดีกาญจน์ ปริญญาโท
31 พ.ต.หญิง เนตรดาว ชัชวาลย์ ปริญญาโท
32 พ.ต.หญิง ศิริญญา คงอยู่ ปริญญาโท
33 พ.ต.หญิง จงสฤษฏิ์ มั่นศิล ปริญญาโท
34 พ.ต.หญิง ภัทริกา วงศ์อนันต์นนท์ ปริญญาเอก
35 พ.ต.หญิง แสงจันทร์ สุนันต๊ะ ปริญญาโท
36 พ.ต.หญิง พชรภรณ์ เกวียนสูงเนิน ปริญญาโท
37 พ.ต.หญิง ญาดา บุตรปัญญา ปริญญาโท
38 ร.อ.หญิง นนทิกา กองมณี ปริญญาโท
39 ร.อ.หญิง นันทิกานต์ กลิ่นเชตุ ปริญญาโท
40 ร.อ.หญิง รวีวรรณ อินจุ้ย ปริญญาโท
41 ร.อ.หญิง ชยุตรา สุทธิลักษณ์ ปริญญาโท
42 ร.อ.หญิง จิราภา ศรีรัตน์ ปริญญาโท
43 ร.อ.หญิง สุวลักษณ์ เอกมัย ปริญญาโท
44 ร.ท.หญิง สุพรรณิกา ปานศรี ปริญญาโท
45
ร.ท.หญิง สุภรันยา เทพนิมิตร ปริญญาโท
46
ร.ท.หญิง ศิริรัตน์ จำนงค์จิตต์ ปริญญาโท