กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำงบประมาณ ๒๕๖๓
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๘ พรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
กิจกรรม “ วพบ. ร่วมใจ สืบสาน ประเพณีลอยกระทง ๖๒”
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
กิจกรรม “น้อมรำลึกพระคุณครู ๖๓”
เนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปีงงบประมาณ ๒๕๖๓
กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม นักเรียนพยาบาลรุ่นที่ ๕๗
๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมไหว้ครู วพบ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
กิจกรรมมุทิตาจิตกำลังพล วพบ. ประจำปี ๒๕๖๓