ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา วพบ.
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เชื่อว่าองค์กรที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิตphoto17และบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานสากลมีวินัย มีคุณลักษณะทางทหาร ใฝ่รู้ เพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสุขภาพต่อมวลมนุษย์
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 วิสัยทัศน์
 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำของกองทัพ  ที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับประเทศ

พันธกิจ
๑.  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล

๒.  สร้างงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ
๓.  ให้บริการวิชาการแก่ทหาร ครอบครัว และประชาชน
๔.  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทยROYAL THAI ARMY NURSING COLLEDGE ทำเล่ม 15 ธ.ค.59