ปรัชญา วิสัยทัศน์

photo17

ปรัชญา วพบ.

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เชื่อว่าการพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงบนพื้นฐานความรู้ คู่คุณธรรม สามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีอุดมการณ์ทหารและมีจิตอาสา เพื่อตอบสนองความต้องการด้ามสุขภาพของกองทัพและประชาชนได้อย่างมีความสุข

 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใต้ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

พันธกิจ

๑.  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์ทหาร พร้อมปฏิบัติงานตอบสนองภารกิจของกองทัพบกและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

๒.  สร้างงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ

๓.  บริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชน

๔.  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย

๕.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ