ข้อปฏิบัติตัวในการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกรุ่น 39