ข้อปฏิบัติตัวในการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกรุ่น57

นักเรียนพยาบาลกองทัพบกรุ่น57
ประเภททุนกองทัพบก
นักเรียนพยาบาลกองทัพบกรุ่น57
ประเภททุนส่วนตัวและทุนองค์การทหารผ่านศึก
1. สัญญา นรพ. ทุน ทบ.1.สัญญา นรพ. ทุนส่วนตัว
2.ตัวอย่างการเขียนสัญญา ทุน ทบ.2.ตัวอย่างการเขียนสัญญา ทุน ส่วนตัว
3. คำแนะนำในการทำสัญญา ทุน ทบ.3.คำแนะนำในการทำสัญญาทุนส่วนตัว
4. ใบตรวจสอบเอกสาร ทุน ทบ.4.ใบตรวจสอบเอกสาร ทุนส่วนตัว
5. ปิรามิดข้าราชการพลเรื่อน5. ปิรามิดข้าราชการพลเรื่อน
6.กำหนดการการทำสัญญา ทุน ทบ.6.ข้อปฏิบัติในการชำระค่าใช้จ่าย นรพ.ทุนส่วนตัว
7.ข้อปฏิบัติในการชำระค่าใช้จ่าย ทุน ทบ7. รายละเอียดการบรรจุของ อผศ.
8.VDO ตัวอย่างการทำสัญญา เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกทุน ทบ.

QR CODE Line openchat สำหรับบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลกองทัพบกที่ 57