กิจกรรม ภาควิชาความรู้พื้นฐาน หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต