อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช