รับสมัครนักเรียนใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง