เรื่องร้องเรียน

คุณธรรม หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือสภาพจิตที่เป็นกุศล และเป็นพื้นฐานของการแสดงออกของพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 

จริยธรรม หมายถึง แนวทางของการประพฤติดี ประพฤติชอบทั้งกาย วาจา และใจ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

จรรยาบรรณอาจารย์ หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติตนของอาจารย์ อาจารย์ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณและจรรยาบรรณวิชาชีพให้เป็นนิสัย โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อศิษย์และวิชาชีพ รวมทั้งการยึดถือและปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

ธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้อยู่อย่างยั่งยืน

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล  มี ๖ ประการดังนี้

๑.หลักนิติธรรม  คือ การตั้ง กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

๒.หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 

๓.หลักความโปร่งใส  คือ การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก  ตลอดจนมีระบบหรือ กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น

๔.หลักความมีส่วนร่วม  คือ การทำให้องค์กรเป็นสังคมที่บุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินสำคัญๆ ขององค์กร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้ง ความเห็น การไต่สวน  สาธารณะ  การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดย ภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

๕.หลักความรับผิดชอบ  ผู้บริหาร ตลอดจรคณะข้าราชการ  ลูกจ้าง ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง  โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ  มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที

๖.หลักความคุ้มค่า  ผู้บริหาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด  ดังนั้นในการบริหารจัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจำเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการหรือบุคลากรโดยถือเป็นส่วนรวม

ร้องเรียน

เข้าสู้ระบบเรื่องร้องเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น