นโยบาย

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนเป็นภารกิจสำคัญควบคู่ไปกับการวิจัย การให้บริการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและการใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อการเรียนการสอน และการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยให้มี ประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน ๘ ด้าน ซึ่งครอบคลุมพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ดังนี้
1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและ มีวินัย มีความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของหน่วยบริการสุขภาพของกองทัพและประเทศ สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
2.1 พัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัย พัฒนาอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 พัฒนาบุคลากรภายนอกวิทยาลัย โดยการพัฒนาบุคลากรในหน่วยบริการของกองทัพ และศิษย์เก่าในทุกหลักสูตร ให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
2.3 ส่งเสริมการเป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพให้กับสถาบันสมทบจากหน่วยบริการต่าง ๆ ของกองทัพ และของประเทศ
3. โยบายด้านกิจกรรมพัฒนานักเรียน / นักศึกษา ให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย เพื่อพัฒนานักเรียนสู่บัณฑิตพยาบาลที่พึประสงค์ของกองทัพและสังคม โดยการดำเนินกิจกรรมภายในวิทยาลัยเอง และการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือ หน่วยงานอื่น
4. นโยบายด้านการวิจัยและงานทางวิชาการ กำหนดให้มีการวิจัย ผลิตตำราบทความทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินงาน
5. นโยบายด้านการให้บริการวิชาการ วิทยาลัยสามารถให้บริการวิชาการทางด้านสุขภาพอนามัยที่สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพและสังคม และเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพ
6. นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการใช้ภูมิปัญญาไทย  สนับสนุนให้บุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทย รวมทั้งส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ภูมิปัญญาไทยในชีวิตประจำวัน และเพื่อการเรียนการสอน
7. นโยบายด้านบริหารจัดการ
7.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัย
7.2 จัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน งบประมาณ พัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยเกื้อหนุนที่มีประสิทธิภาพ สามารถเอื้อต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย
8. นโยบายบริหารคุณภาพ
8.1 ให้มีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร
8.2 ให้มีการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
8.3 ให้ยึดถือวัฒนธรรมคุณภาพขององค์กรเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน