บริการนักเรียนวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก


ห้องเรียนและห้องสัมมนา

ห้องพยาบาลห้องปฏิบัติการ

ห้องสมุด (E-Library)

คอมพิวเตอร์และศูนย์อินเทอร์เน็ต

หอพัก /ศูนย์ฟิตเนส

บริการ1