นอกจากการผลิตพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อเนื่อง (๑ ๑/๒ ปี) แล้ว วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ยังมีภารกิจทางด้านในการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๔๔ เป็นหลักสูตรเฉพาะกาล ได้จัดทำเป็นโครงการผลิตเป็นระยะ ๆ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับผู้ช่วยพยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมาได้เปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล เช่น สาขาการบริหารการพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต, สาขาการพยาบาล เวชปฏิบัติเป็นหลักสูตรระยะสั้นใช้เวลา ๑๖ สัปดาห์ และอนุสาขาการให้การปรึกษาทางสุขภาพเป็นหลักสูตรระยะสั้นเป็นเวลา ๘ สัปดาห์ ปีละ ๒ หลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรทางการพยาบาลของกองทัพบกและประเทศ