วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.

พลตรี ธารา พูนประชา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุมนิโลบล กองอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้จัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม ถึง 2 กันยายน 2565 มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน 36 นาย ทั้งจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน