วันที่ 31 สิงหาคม 2565

พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่ดี หรือผลงานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมกองอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

เพื่อเป็นเวทีให้ทุกหน่วยงานได้แสดงผลงาน และศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ให้คณะผู้บริหารได้เห็นเป็นรูปธรรม และให้ข้อเสนอแนะ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี นำไปปรับใช้ และพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป