วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.

พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร เฉลยกิตติ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ และกล่าวให้โอวาท แก่นายทหารนักเรียน หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 10 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ รวมถึงกองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 1 กองอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ผู้เข้ารับการศึกษาทั้ง 36 นาย ร่วมประเมินผลหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ต่อไป