วันที่ 25 สิงหาคม 2565

พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีสถาปนานายก และคณะกรรมการบริหารสโมสร Rotaract วพบ. ภาค 3350 โรตารีสากล ถือว่าเป็นปีที่ 3 แห่งการก่อตั้ง ซึ่งมูลนิธิโรตารี เป็นองค์กรที่บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อผู้ยากไร้และด้อยโอกาส